வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:15

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:15
உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன்; நீ குளிருமல்ல அனலுமல்ல; நீ குளிராயாவது அனலாயாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:15 ஆங்கிலத்தில்

un Kiriyaikalai Arinthirukkiraen; Nee Kulirumalla Analumalla; Nee Kuliraayaavathu Analaayaavathu Irunthaal Nalamaayirukkum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3