மத்தேயு 6:24

மத்தேயு 6:24
இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது; ஒருவனைப் பகைத்து ஒருவனைச் சிநேகிப்பான். அல்லது ஒருவனைப் பற்றிக்கொண்டு மற்றவனை அசட்டைபண்ணுவான்; தேவனுக்கும் உலகப் பொருளுக்கும் ஊழியஞ்செய்ய உங்களால் கூடாது.


மத்தேயு 6:24 ஆங்கிலத்தில்

iranndu Ejamaankalukku Ooliyam Seyya Oruvanaalum Koodaathu; Oruvanaip Pakaiththu Oruvanaich Sinaekippaan. Allathu Oruvanaip Pattikkonndu Mattavanai Asattaைpannnuvaan; Thaevanukkum Ulakap Porulukkum Ooliyanjaெyya Ungalaal Koodaathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 6