ரோமர் 12:11

ரோமர் 12:11
அசதியாயிராமல் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள்; ஆவியிலே அனலாயிருங்கள்; கர்த்தருக்கு ஊழியஞ்செய்யுங்கள்.


ரோமர் 12:11 ஆங்கிலத்தில்

asathiyaayiraamal Jaakkirathaiyaayirungal; Aaviyilae Analaayirungal; Karththarukku Ooliyanjaெyyungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 12