தீத்து 2:9

தீத்து 2:9
வேலைக்காரர் நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுடைய உபதேசத்தை எல்லாவற்றிலும் அலங்கரிக்கத்தக்கதாக,


தீத்து 2:9 ஆங்கிலத்தில்

vaelaikkaarar Nammutaiya Iratchakaraakiya Thaevanutaiya Upathaesaththai Ellaavattilum Alangarikkaththakkathaaka,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : தீத்து 2