ரோமர் 12:21

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » ரோமர் » ரோமர் 12 » ரோமர் 12:21

ரோமர் 12:21
நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல், தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு.


ரோமர் 12:21 ஆங்கிலத்தில்


Tags நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு
ரோமர் 12:21 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 12