ஓசியா 10:2

ஓசியா 10:2
அவர்கள் இருதயம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது; இப்போதும் குற்றஞ்சுமத்தப்படுவார்கள்; அவர்கள் பலிபீடங்களை இடித்து, அவர்கள் சிலைகளை நாசமாக்குவார்.


ஓசியா 10:2 ஆங்கிலத்தில்

avarkal Iruthayam Pirikkappattirukkirathu; Ippothum Kuttanjumaththappaduvaarkal; Avarkal Palipeedangalai Itiththu, Avarkal Silaikalai Naasamaakkuvaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஓசியா 10