2 தீமோத்தேயு 4:1

2 தீமோத்தேயு 4:1
சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ஜாக்கிரதையாய்த் திருவசனத்தைப் பிரசங்கம்பண்ணு; எல்லா நீடிய சாந்தத்தோடும் உபதேசத்தோடும் கண்டனம் பண்ணி, கடிந்துகொண்டு, புத்திசொல்லு.


2 தீமோத்தேயு 4:1 ஆங்கிலத்தில்

samayam Vaayththaalum Vaaykkaavittalum Jaakkirathaiyaayth Thiruvasanaththaip Pirasangampannnu; Ellaa Neetiya Saanthaththodum Upathaesaththodum Kanndanam Pannnni, Katinthukonndu, Puththisollu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 தீமோத்தேயு 4