மத்தேயு 16:27

மத்தேயு 16:27
மனுஷகுமாரன் தம்முடைய பிதாவின் மகிமைபொருந்தினவராய்த் தம்முடைய தூதரோடுங்கூட வருவார்; அப்பொழுது, அவனவன் கிரியைக்குத்தக்கதாக அவனவனுக்குப் பலனளிப்பார்.


மத்தேயு 16:27 ஆங்கிலத்தில்

manushakumaaran Thammutaiya Pithaavin Makimaiporunthinavaraayth Thammutaiya Thootharodungaூda Varuvaar; Appoluthu, Avanavan Kiriyaikkuththakkathaaka Avanavanukkup Palanalippaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 16