மத்தேயு 16:16

மத்தேயு 16:16
சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்தரமாக: நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான்.


மத்தேயு 16:16 ஆங்கிலத்தில்

seemon Paethuru Pirathiyuththaramaaka: Neer Jeevanulla Thaevanutaiya Kumaaranaakiya Kiristhu Entan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 16