சங்கீதம் 2:7

சங்கீதம் 2:7
தீர்மானத்தின் விவரம் சொல்லுவேன்; கர்த்தர் என்னை நோக்கி: நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜநிப்பித்தேன்;


சங்கீதம் 2:7 ஆங்கிலத்தில்

theermaanaththin Vivaram Solluvaen; Karththar Ennai Nnokki: Neer Ennutaiya Kumaaran, Intu Naan Ummai Janippiththaen;


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 2