மத்தேயு 27:54

மத்தேயு 27:54
நூற்றுக்கு அதிபதியும், அவனோடேகூட இயேசுவைக் காவல் காத்திருந்தவர்களும், பூமியதிர்ச்சியையும் சம்பவித்த காரியங்களையும் கண்டு, மிகவும் பயந்து: மெய்யாகவே இவர் தேவனுடψய குமாரன் என்றார்கள்.


மத்தேயு 27:54 ஆங்கிலத்தில்

noottukku Athipathiyum, Avanotaekooda Yesuvaik Kaaval Kaaththirunthavarkalum, Poomiyathirchchiyaiyum Sampaviththa Kaariyangalaiyum Kanndu, Mikavum Payanthu: Meyyaakavae Ivar Thaevanudaψya Kumaaran Entarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27