தானியேல் 6:26

தானியேல் 6:26
என் ராஜ்யத்தின் ஆளுகைக்குள் எங்குமுள்ளவர்கள் யாவரும் தானியேலின் தேவனுக்கு முன்பாக நடுங்கிப் பயப்படவேண்டுமென்று என்னாலே தீர்மானம்பண்ணப்படுகிறது; அவர் ஜீவனுள்ள தேவன். அவர் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவர்; அவருடைய ராஜ்யம் அழியாதது; அவருடைய கர்த்தத்துவம் முடிவுபரியந்தமும் நிற்கும்.


தானியேல் 6:26 ஆங்கிலத்தில்

en Raajyaththin Aalukaikkul Engumullavarkal Yaavarum Thaaniyaelin Thaevanukku Munpaaka Nadungip Payappadavaenndumentu Ennaalae Theermaanampannnappadukirathu; Avar Jeevanulla Thaevan. Avar Ententaikkum Nilaiththirukkiravar; Avarutaiya Raajyam Aliyaathathu; Avarutaiya Karththaththuvam Mutivupariyanthamum Nirkum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : தானியேல் 6