தானியேல் 3:29

தானியேல் 3:29
ஆதலால் சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பர்களுடைய தேவனுக்கு விரோதமாகத் தூஷண வார்த்தையைச் சொல்லுகிற எந்த ஜனத்தானும், எந்த ஜாதியானும், எந்தப் பாஷைக்காரனும் துண்டித்துப்போடப்படுவான்; அவன் வீடு எருக்களமாக்கப்படும் என்று என்னாலே தீர்மானிக்கப்படுகிறது; இவ்விதமாய் இரட்சிக்கத்தக்க தேவன் வேறொருவரும் இல்லையென்றான்.


தானியேல் 3:29 ஆங்கிலத்தில்

aathalaal Saathraak, Maeshaak, Aapaethnaeko Enparkalutaiya Thaevanukku Virothamaakath Thooshana Vaarththaiyaich Sollukira Entha Janaththaanum, Entha Jaathiyaanum, Enthap Paashaikkaaranum Thunntiththuppodappaduvaan; Avan Veedu Erukkalamaakkappadum Entu Ennaalae Theermaanikkappadukirathu; Ivvithamaay Iratchikkaththakka Thaevan Vaeroruvarum Illaiyentan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : தானியேல் 3