2 கொரிந்தியர் 5:10

2 கொரிந்தியர் 5:10
ஏனென்றால், சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு, நாமெல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்படவேண்டும்.


2 கொரிந்தியர் 5:10 ஆங்கிலத்தில்

aenental, Sareeraththil Avanavan Seytha Nanmaikkaavathu Theemaikkaavathu Thakka Palanai Ataiyumpatikku, Naamellaarum Kiristhuvin Niyaayaasanaththirku Munpaaka Velippadavaenndum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 கொரிந்தியர் 5