1 பேதுரு 4:5

1 பேதுரு 4:5
உயிரோடிருக்கிறவர்களுக்கும் மரித்தோர்களுக்கும் நியாயத்தீர்ப்புக்கொடுக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறவருக்கு அவர்கள் கணக்கொப்புவிப்பார்கள்.


1 பேதுரு 4:5 ஆங்கிலத்தில்

uyirotirukkiravarkalukkum Mariththorkalukkum Niyaayaththeerppukkodukka Aayaththamaayirukkiravarukku Avarkal Kanakkoppuvippaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 பேதுரு 4