அப்போஸ்தலர் 10:42

அப்போஸ்தலர் 10:42
அன்றியும் அவரே உயிரோடிருக்கிறவர்களுக்கும் மரித்தோர்களுக்கும் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நியாதிபதியென்று ஜனங்களுக்குப் பிரசங்கிக்கவும், சாட்சியாக ஒப்புவிக்கவும், அவர் எங்களுக்குக் கட்டளையிட்டார்.


அப்போஸ்தலர் 10:42 ஆங்கிலத்தில்

antiyum Avarae Uyirotirukkiravarkalukkum Mariththorkalukkum Thaevanaal Aerpaduththappatta Niyaathipathiyentu Janangalukkup Pirasangikkavum, Saatchiyaaka Oppuvikkavum, Avar Engalukkuk Kattalaiyittar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : அப்போஸ்தலர் 10