அப்போஸ்தலர்

12345678910111213141516171819202122232425262728 1. லூக்காவின் இரண்டாவது புத்தகம் - அப்போஸ்தலர் 1:1

 2. இயேசுவின் பரமேறுதல் - அப்போஸ்தலர் 1:6

 3. புதிய அப்போஸ்தலர் - அப்போஸ்தலர் 1:12

 4. பரிசுத்த ஆவியானவரின் வருகை - அப்போஸ்தலர் 2:1

 5. பேதுரு மக்களிடம் பேசுதல் - அப்போஸ்தலர் 2:14

 6. விசுவாசிகளின் ஒருமனம் - அப்போஸ்தலர் 2:42

 7. ஊனமுற்ற மனிதனின் சுகம் - அப்போஸ்தலர் 3:1

 8. பேதுருவின் பிரசங்கம் - அப்போஸ்தலர் 3:11

 9. யூத ஆலோசனைச் சங்கத்தின் முன் - அப்போஸ்தலர் 4:1

 10. விசுவாசிகளின் பிரார்த்தனை - அப்போஸ்தலர் 4:23

 11. விசுவாசிகளின் ஒருமித்த வாழ்வு - அப்போஸ்தலர் 4:32

 12. அனனியாவும் சப்பீராளும் - அப்போஸ்தலர் 5:1

 13. தேவனிடமிருந்து சான்றுகள் - அப்போஸ்தலர் 5:12

 14. தடை செய்யும் முயற்சி - அப்போஸ்தலர் 5:17

 15. உதவியாளர்கள் நியமனம் - அப்போஸ்தலர் 6:1

 16. ஸ்தேவானுக்கு எதிராக யூதர்கள் - அப்போஸ்தலர் 6:8

 17. ஸ்தேவானின் பேச்சு - அப்போஸ்தலர் 7:1

 18. ஸ்தேவான் கொல்லப்படுதல் - அப்போஸ்தலர் 7:54

 19. சமாரியாவில் பிலிப்பு - அப்போஸ்தலர் 8:5

 20. எத்தியோப்பிய அதிகாரியும் பிலிப்புவும் - அப்போஸ்தலர் 8:26

 21. சவுல் மனம் மாறுதல் - அப்போஸ்தலர் 9:1

 22. சவுல் தப்பிச் செல்லுதல் - அப்போஸ்தலர் 9:23

 23. எருசலேமில் சவுல் - அப்போஸ்தலர் 9:26

 24. லித்தா மற்றும் யோப்பாவில் பேதுரு - அப்போஸ்தலர் 9:32

 25. பேதுருவும் கொர்நேலியுவும் - அப்போஸ்தலர் 10:1

 26. கொர்நேலியுவின் வீட்டில் பேதுரு - அப்போஸ்தலர் 10:34

 27. யூதரல்லாதவருக்கும் பரிசுத்த ஆவி - அப்போஸ்தலர் 10:44

 28. எருசலேமில் பேதுரு - அப்போஸ்தலர் 11:1

 29. அந்தியோகியாவிற்கு நற்செய்தி - அப்போஸ்தலர் 11:19

 30. சபையைத் துன்புறுத்துதல் - அப்போஸ்தலர் 12:1

 31. பேதுரு விடுவிக்கப்படுதல் - அப்போஸ்தலர் 12:6

 32. விசேஷ அழைப்பு - அப்போஸ்தலர் 13:1

 33. சீப்புருவில் பர்னபாவும் சவுலும் - அப்போஸ்தலர் 13:4

 34. தொடர் ஊழியம் - அப்போஸ்தலர் 13:13

 35. இக்கோனியத்தில் ஊழியம் - அப்போஸ்தலர் 14:1

 36. லிஸ்திரா, தெர்பை நகர ஊழியம் - அப்போஸ்தலர் 14:8

 37. அந்தியோகியாவுக்குத் திரும்புதல் - அப்போஸ்தலர் 14:21

 38. எருசலேமில் சந்திப்பு - அப்போஸ்தலர் 15:1

 39. யூதரல்லாத சகோதரருக்குக் கடிதம் - அப்போஸ்தலர் 15:22

 40. பவுலும் பர்னபாவும் பிரிதல் - அப்போஸ்தலர் 15:36

 41. பவுல்-சீலா-தீமோத்தேயு - அப்போஸ்தலர் 16:1

 42. ஆசியாவிற்கு வெளியே அழைப்பு - அப்போஸ்தலர் 16:6

 43. லீதியாளின் மாற்றம் - அப்போஸ்தலர் 16:11

 44. சிறையில் பவுலும் சீலாவும் - அப்போஸ்தலர் 16:16

 45. தெசலோனிக்கேயில் பவுலும் சீலாவும் - அப்போஸ்தலர் 17:1

 46. பெரேயாவில் ஊழியம் - அப்போஸ்தலர் 17:10

 47. அத்தேனேயில் பவுல் - அப்போஸ்தலர் 17:16

 48. கொரிந்துவில் பவுல் - அப்போஸ்தலர் 18:1

 49. கல்லியோன் முன் பவுல் - அப்போஸ்தலர் 18:12

 50. அந்தியோகியாவுக்குத் திரும்புதல் - அப்போஸ்தலர் 18:18

 51. அப்பொல்லோவின் ஊழியம் - அப்போஸ்தலர் 18:24

 52. எபேசுவில் பவுல் - அப்போஸ்தலர் 19:1

 53. ஸ்கேவாவின் பிள்ளைகள் - அப்போஸ்தலர் 19:11

 54. பவுல் பயணத்திட்டம் - அப்போஸ்தலர் 19:21

 55. எபேசுவில் குழப்பம் - அப்போஸ்தலர் 19:23

 56. மக்கதோனியா, கிரீஸில் பவுல் - அப்போஸ்தலர் 20:1

 57. துரோவாவில் பவுல் - அப்போஸ்தலர் 20:7

 58. மிலேத்துவுக்குப் பயணம் - அப்போஸ்தலர் 20:13

 59. எபேசு மூப்பர்களுடன் பவுல் - அப்போஸ்தலர் 20:17

 60. பவுல் எருசலேமுக்குப் போகிறான் - அப்போஸ்தலர் 21:1

 61. பவுல் யாக்கோபைச் சந்தித்தல் - அப்போஸ்தலர் 21:17

 62. பவுல் கைதுசெய்யப்படுகிறார் - அப்போஸ்தலர் 21:26

 63. பவுல் மக்களோடு பேசுகிறான் - அப்போஸ்தலர் 22:1

 64. பவுலின் சாட்சி - அப்போஸ்தலர் 22:6

 65. பவுலும்-யூதத்தலைவர்களும் - அப்போஸ்தலர் 22:30

 66. பவுலைக் கொல்ல சில யூதர்களின் திட்டம் - அப்போஸ்தலர் 23:12

 67. செசரியாவிற்குப் பவுல் அனுப்பப்படுதல் - அப்போஸ்தலர் 23:23

 68. யூதர்களின் குற்றச்சாட்டு - அப்போஸ்தலர் 24:1

 69. பவுல் தனக்காக பெலிக்ஸின் முன்பு வழக்காடுதல் - அப்போஸ்தலர் 24:10

 70. பெலிக்ஸ் முன் பவுல் - அப்போஸ்தலர் 24:24

 71. பவுலின் வாதம் - அப்போஸ்தலர் 25:1

 72. ஏரோது அகிரிப்பாவின் முன் பவுல் - அப்போஸ்தலர் 25:13

 73. அகிரிப்பா மன்னன் முன் பவுல் - அப்போஸ்தலர் 26:1

 74. இயேசுவைப் பற்றி பவுலின் சாட்சி - அப்போஸ்தலர் 26:12

 75. தன் ஊழியம் பற்றி பவுல் - அப்போஸ்தலர் 26:19

 76. அகிரிப்பாவை தன் சார்பாக்க முனைவது - அப்போஸ்தலர் 26:24

 77. ரோமாபுரிப் பயணம் - அப்போஸ்தலர் 27:1

 78. புயல் - அப்போஸ்தலர் 27:13

 79. கப்பல் அழிந்தது - அப்போஸ்தலர் 27:39

 80. மெலித்தா தீவில் பவுல் - அப்போஸ்தலர் 28:1

 81. ரோமில் பவுல் - அப்போஸ்தலர் 28:16அப்போஸ்தலர் 1

1:11:21:31:41:51:61:71:81:91:101:111:121:131:141:151:161:171:181:191:201:211:221:231:241:251:26

அப்போஸ்தலர் 2

2:12:22:32:42:52:62:72:82:92:102:112:122:132:142:152:162:172:182:192:202:212:222:232:242:252:262:272:282:292:302:312:322:332:342:352:362:372:382:392:402:412:422:432:442:452:462:47

அப்போஸ்தலர் 3

3:13:23:33:43:53:63:73:83:93:103:113:123:133:143:153:163:173:183:193:203:213:223:233:243:253:26

அப்போஸ்தலர் 4

4:14:24:34:44:54:64:74:84:94:104:114:124:134:144:154:164:174:184:194:204:214:224:234:244:254:264:274:284:294:304:314:324:334:344:354:364:37

அப்போஸ்தலர் 5

5:15:25:35:45:55:65:75:85:95:105:115:125:135:145:155:165:175:185:195:205:215:225:235:245:255:265:275:285:295:305:315:325:335:345:355:365:375:385:395:405:415:42

அப்போஸ்தலர் 6

6:16:26:36:46:56:66:76:86:96:106:116:126:136:146:15

அப்போஸ்தலர் 7

7:17:27:37:47:57:67:77:87:97:107:117:127:137:147:157:167:177:187:197:207:217:227:237:247:257:267:277:287:297:307:317:327:337:347:357:367:377:387:397:407:417:427:437:447:457:467:477:487:497:507:517:527:537:547:557:567:577:587:597:60

அப்போஸ்தலர் 8

8:18:28:38:48:58:68:78:88:98:108:118:128:138:148:158:168:178:188:198:208:218:228:238:248:258:268:278:288:298:308:318:328:338:348:358:368:378:388:398:40

அப்போஸ்தலர் 9

9:19:29:39:49:59:69:79:89:99:109:119:129:139:149:159:169:179:189:199:209:219:229:239:249:259:269:279:289:299:309:319:329:339:349:359:369:379:389:399:409:419:429:43

அப்போஸ்தலர் 10

10:110:210:310:410:510:610:710:810:910:1010:1110:1210:1310:1410:1510:1610:1710:1810:1910:2010:2110:2210:2310:2410:2510:2610:2710:2810:2910:3010:3110:3210:3310:3410:3510:3610:3710:3810:3910:4010:4110:4210:4310:4410:4510:4610:4710:48

அப்போஸ்தலர் 11

11:111:211:311:411:511:611:711:811:911:1011:1111:1211:1311:1411:1511:1611:1711:1811:1911:2011:2111:2211:2311:2411:2511:2611:2711:2811:2911:30

அப்போஸ்தலர் 12

12:112:212:312:412:512:612:712:812:912:1012:1112:1212:1312:1412:1512:1612:1712:1812:1912:2012:2112:2212:2312:2412:25

அப்போஸ்தலர் 13

13:113:213:313:413:513:613:713:813:913:1013:1113:1213:1313:1413:1513:1613:1713:1813:1913:2013:2113:2213:2313:2413:2513:2613:2713:2813:2913:3013:3113:3213:3313:3413:3513:3613:3713:3813:3913:4013:4113:4213:4313:4413:4513:4613:4713:4813:4913:5013:5113:52

அப்போஸ்தலர் 14

14:114:214:314:414:514:614:714:814:914:1014:1114:1214:1314:1414:1514:1614:1714:1814:1914:2014:2114:2214:2314:2414:2514:2614:2714:28

அப்போஸ்தலர் 15

15:115:215:315:415:515:615:715:815:915:1015:1115:1215:1315:1415:1515:1615:1715:1815:1915:2015:2115:2215:2315:2415:2515:2615:2715:2815:2915:3015:3115:3215:3315:3415:3515:3615:3715:3815:3915:4015:41

அப்போஸ்தலர் 16

16:116:216:316:416:516:616:716:816:916:1016:1116:1216:1316:1416:1516:1616:1716:1816:1916:2016:2116:2216:2316:2416:2516:2616:2716:2816:2916:3016:3116:3216:3316:3416:3516:3616:3716:3816:3916:40

அப்போஸ்தலர் 17

17:117:217:317:417:517:617:717:817:917:1017:1117:1217:1317:1417:1517:1617:1717:1817:1917:2017:2117:2217:2317:2417:2517:2617:2717:2817:2917:3017:3117:3217:3317:34

அப்போஸ்தலர் 18

18:118:218:318:418:518:618:718:818:918:1018:1118:1218:1318:1418:1518:1618:1718:1818:1918:2018:2118:2218:2318:2418:2518:2618:2718:28

அப்போஸ்தலர் 19

19:119:219:319:419:519:619:719:819:919:1019:1119:1219:1319:1419:1519:1619:1719:1819:1919:2019:2119:2219:2319:2419:2519:2619:2719:2819:2919:3019:3119:3219:3319:3419:3519:3619:3719:3819:3919:4019:41

அப்போஸ்தலர் 20

20:120:220:320:420:520:620:720:820:920:1020:1120:1220:1320:1420:1520:1620:1720:1820:1920:2020:2120:2220:2320:2420:2520:2620:2720:2820:2920:3020:3120:3220:3320:3420:3520:3620:3720:38

அப்போஸ்தலர் 21

21:121:221:321:421:521:621:721:821:921:1021:1121:1221:1321:1421:1521:1621:1721:1821:1921:2021:2121:2221:2321:2421:2521:2621:2721:2821:2921:3021:3121:3221:3321:3421:3521:3621:3721:3821:3921:40

அப்போஸ்தலர் 22

22:122:222:322:422:522:622:722:822:922:1022:1122:1222:1322:1422:1522:1622:1722:1822:1922:2022:2122:2222:2322:2422:2522:2622:2722:2822:2922:30

அப்போஸ்தலர் 23

23:123:223:323:423:523:623:723:823:923:1023:1123:1223:1323:1423:1523:1623:1723:1823:1923:2023:2123:2223:2323:2423:2523:2623:2723:2823:2923:3023:3123:3223:3323:3423:35

அப்போஸ்தலர் 24

24:124:224:324:424:524:624:724:824:924:1024:1124:1224:1324:1424:1524:1624:1724:1824:1924:2024:2124:2224:2324:2424:2524:2624:27

அப்போஸ்தலர் 25

25:125:225:325:425:525:625:725:825:925:1025:1125:1225:1325:1425:1525:1625:1725:1825:1925:2025:2125:2225:2325:2425:2525:2625:27

அப்போஸ்தலர் 26

26:126:226:326:426:526:626:726:826:926:1026:1126:1226:1326:1426:1526:1626:1726:1826:1926:2026:2126:2226:2326:2426:2526:2626:2726:2826:2926:3026:3126:32

அப்போஸ்தலர் 27

27:127:227:327:427:527:627:727:827:927:1027:1127:1227:1327:1427:1527:1627:1727:1827:1927:2027:2127:2227:2327:2427:2527:2627:2727:2827:2927:3027:3127:3227:3327:3427:3527:3627:3727:3827:3927:4027:4127:4227:4327:44

அப்போஸ்தலர் 28

28:128:228:328:428:528:628:728:828:928:1028:1128:1228:1328:1428:1528:1628:1728:1828:1928:2028:2128:2228:2328:2428:2528:2628:2728:2828:2928:3028:31