அப்போஸ்தலர் 16:15

அப்போஸ்தலர் 16:15
அவளும் அவள் வீட்டாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றபின்பு, அவள் எங்களை நோக்கி: நீங்கள் என்னைக் கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவளென்று எண்ணினால், என் வீட்டிலே வந்து தங்கியிருங்களென்று எங்களை வருந்திக் கேட்டுக்கொண்டாள்.


அப்போஸ்தலர் 16:15 ஆங்கிலத்தில்

avalum Aval Veettarum Njaanasnaanam Pettapinpu, Aval Engalai Nnokki: Neengal Ennaik Karththaridaththil Visuvaasamullavalentu Ennnninaal, En Veettilae Vanthu Thangiyirungalentu Engalai Varunthik Kaettukkonndaal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : அப்போஸ்தலர் 16