அப்போஸ்தலர் 26:18

அப்போஸ்தலர் 26:18
அவர்கள் என்னைப் பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பாவமன்னிப்பையும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய சுதந்தரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக, அவர்கள் இருளைவிட்டு ஒளியினிடத்திற்கும், சாத்தானுடைய அதிகாரத்தைவிட்டு தேவனிடத்திற்கும் திரும்பும்படிக்கு நீ அவர்களுடைய கண்களைத் திறக்கும்பொருட்டு, இப்பொழுது உன்னை அவர்களிடத்திற்கு அனுப்புகிறேன் என்றார்.


அப்போஸ்தலர் 26:18 ஆங்கிலத்தில்

avarkal Ennaip Pattum Visuvaasaththinaalae Paavamannippaiyum Parisuththamaakkappattavarkalukkuriya Suthantharaththaiyum Pettukkollumpatiyaaka, Avarkal Irulaivittu Oliyinidaththirkum, Saaththaanutaiya Athikaaraththaivittu Thaevanidaththirkum Thirumpumpatikku Nee Avarkalutaiya Kannkalaith Thirakkumporuttu, Ippoluthu Unnai Avarkalidaththirku Anuppukiraen Entar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : அப்போஸ்தலர் 26