ஏசாயா 53:8

ஏசாயா 53:8
இடுக்கணிலும் நியாயத்தீர்ப்பிலுமிருந்து அவர் எடுக்கப்பட்டார்; அவருடைய வம்சத்தை யாரால் சொல்லி முடியும்; ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்திலிருந்து அறுப்புண்டு போனார்; என் ஜனத்தின் மீறுதலினிமித்தம் அவர் வாதிக்கப்பட்டார்.


ஏசாயா 53:8 ஆங்கிலத்தில்

idukkannilum Niyaayaththeerppilumirunthu Avar Edukkappattar; Avarutaiya Vamsaththai Yaaraal Solli Mutiyum; Jeevanullorutaiya Thaesaththilirunthu Aruppunndu Ponaar; En Janaththin Meeruthalinimiththam Avar Vaathikkappattar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 53