அப்போஸ்தலர் 11:29

அப்போஸ்தலர் 11:29
அப்பொழுது சீஷரில் அவரவர் தங்கள் தங்கள் திராணிக்குத்தக்கதாக யூதேயாவில் குடியிருக்கிற சகோதரருக்கு உதவியாகப் பணஞ் சேகரித்து அனுப்பவேண்டுமென்று தீர்மானம்பண்ணினார்கள்.


அப்போஸ்தலர் 11:29 ஆங்கிலத்தில்

appoluthu Seesharil Avaravar Thangal Thangal Thiraannikkuththakkathaaka Yoothaeyaavil Kutiyirukkira Sakothararukku Uthaviyaakap Pananj Sekariththu Anuppavaenndumentu Theermaanampannnninaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : அப்போஸ்தலர் 11