அப்போஸ்தலர் 4:31

அப்போஸ்தலர் 4:31
அவர்கள் ஜெபம்பண்ணினபோது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது. அவர்களெல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு, தேவவசனத்தைத் தைரிமாய்ச் சொன்னார்கள்.


அப்போஸ்தலர் 4:31 ஆங்கிலத்தில்

avarkal Jepampannnninapothu Avarkal Kootiyiruntha Idam Asainthathu. Avarkalellaarum Parisuththa Aaviyinaal Nirappappattu, Thaevavasanaththaith Thairimaaych Sonnaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : அப்போஸ்தலர் 4