ரோமர் 14:9

ரோமர் 14:9
கிறிஸ்துவும் மரித்தோர்மேலும் ஜீவனுள்ளோர்மேலும் ஆண்டவராயிருக்கும்பொருட்டு, மரித்தும் எழுந்தும் பிழைத்துமிருக்கிறார்.


ரோமர் 14:9 ஆங்கிலத்தில்

kiristhuvum Mariththormaelum Jeevanullormaelum Aanndavaraayirukkumporuttu, Mariththum Elunthum Pilaiththumirukkiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 14