லூக்கா 24:26

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » லூக்கா » லூக்கா 24 » Luke 24:26 in Tamil

லூக்கா 24:26
கிறிஸ்து இவ்விதமாகப் பாடுபடவும், தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியதில்லையா என்று சொல்லி,


லூக்கா 24:26 ஆங்கிலத்தில்


Tags கிறிஸ்து இவ்விதமாகப் பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியதில்லையா என்று சொல்லி
லூக்கா 24:26 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : லூக்கா 24