எபிரெயர் 12:2

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » எபிரெயர் » எபிரெயர் 12 » எபிரெயர் 12:2

எபிரெயர் 12:2
அவர் தமக்குமுன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின்பொருட்டு, அவமானத்தை எண்ணாமல், சிலுவையைச் சகித்து, தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார்.


எபிரெயர் 12:2 ஆங்கிலத்தில்


Tags அவர் தமக்குமுன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின்பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையைச் சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார்
எபிரெயர் 12:2 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 12