பிலிப்பியர் 2:8

பிலிப்பியர் 2:8
அவர் மனுஷரூபமாய்க் காணப்பட்டு, மரணபரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரணபரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி, தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார்.


பிலிப்பியர் 2:8 ஆங்கிலத்தில்

avar Manusharoopamaayk Kaanappattu, Maranapariyantham, Athaavathu Siluvaiyin Maranapariyanthamum Geelppatinthavaraaki, Thammaiththaamae Thaalththinaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2