பிலிப்பியர் 2:9

பிலிப்பியர் 2:9
ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி,


பிலிப்பியர் 2:9 ஆங்கிலத்தில்

aathalaal Thaevan Ellaavattirkum Maelaaka Avarai Uyarththi,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2