யோவான் 3:35

யோவான் 3:35
பிதாவானவர் குமாரனில் அன்பாயிருந்து எல்லாவற்றையும் அவர் கையில் ஒʠύபுக்கொடுத்திருக்கிறார்.


யோவான் 3:35 ஆங்கிலத்தில்

pithaavaanavar Kumaaranil Anpaayirunthu Ellaavattaைyum Avar Kaiyil Oʠύpukkoduththirukkiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : யோவான் 3