பிலிப்பியர் 2:18

பிலிப்பியர் 2:18
இதினிமித்தம் நீங்களும் மகிழ்ந்து, என்னோடேகூடச் சந்தோஷப்படுங்கள்.


பிலிப்பியர் 2:18 ஆங்கிலத்தில்

ithinimiththam Neengalum Makilnthu, Ennotaekoodach Santhoshappadungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2