பிலிப்பியர் 2:10

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » பிலிப்பியர் » பிலிப்பியர் 2 » பிலிப்பியர் 2:10

பிலிப்பியர் 2:10
இயேசுவின் நாமத்தில் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும்படிக்கும்,


பிலிப்பியர் 2:10 ஆங்கிலத்தில்

Yesuvin Naamaththil Vaanor Poothalaththor Poomiyin Geelaanorutaiya Mulangaal Yaavum Mudangumpatikkum,


Tags இயேசுவின் நாமத்தில் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும்படிக்கும்
பிலிப்பியர் 2:10 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2