பிலிப்பியர் 2:11

பிலிப்பியர் 2:11
பிதாவாகிய அவருக்கு மகிமையாக இயேசுகிறிஸ்து கர்த்தரென்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கைபண்ணும்படிக்கும், எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்குத் தந்தருளினார்.


பிலிப்பியர் 2:11 ஆங்கிலத்தில்

pithaavaakiya Avarukku Makimaiyaaka Yesukiristhu Karththarentu Naavukal Yaavum Arikkaipannnumpatikkum, Ellaa Naamaththirkum Maelaana Naamaththai Avarukkuth Thantharulinaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2