பிலிப்பியர் 2:12

பிலிப்பியர் 2:12
ஆதலால், எனக்குப் பியமானவர்களே, நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிகிறபடியே, நான் உங்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கும்பொழுது மாத்திரமல்ல, நான் தூரமாயிருக்கிற இப்பொழுதும், அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் இரட்சிப்பு நிறைவேறப் பிரயாசப்படுங்கள்.


பிலிப்பியர் 2:12 ஆங்கிலத்தில்

aathalaal, Enakkup Piyamaanavarkalae, Neengal Eppoluthum Geelppatikirapatiyae, Naan Ungalukkuch Sameepamaayirukkumpoluthu Maaththiramalla, Naan Thooramaayirukkira Ippoluthum, Athika Payaththodum Nadukkaththodum Ungal Iratchippu Niraivaerap Pirayaasappadungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2