2 பேதுரு 1:5

2 பேதுரு 1:5
இப்படியிருக்க, நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோடே தைரியத்தையும், தைரியத்தோடே ஞானத்தையும்,


2 பேதுரு 1:5 ஆங்கிலத்தில்

ippatiyirukka, Neengal Athika Jaakkirathaiyullavarkalaay Ungal Visuvaasaththotae Thairiyaththaiyum, Thairiyaththotae Njaanaththaiyum,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 பேதுரு 1