1 பேதுரு 1:21

1 பேதுரு 1:21
உங்கள் விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் தேவன்மேலிருக்கும்படி, அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பி, அவருக்கு மகிமையைக் கொடுத்தார்.


1 பேதுரு 1:21 ஆங்கிலத்தில்

ungal Visuvaasamum Nampikkaiyum Thaevanmaelirukkumpati, Avarai Mariththorilirunthu Eluppi, Avarukku Makimaiyaik Koduththaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 பேதுரு 1