1 பேதுரு

12345 1. வாழும் நம்பிக்கை - 1 பேதுரு 1:3

 2. பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கான அழைப்பு - 1 பேதுரு 1:13

 3. ஜீவனுள்ள கல்லும் பரிசுத்தமான நாடும் - 1 பேதுரு 2:1

 4. தேவனுக்காக வாழுங்கள் - 1 பேதுரு 2:11

 5. ஒவ்வொரு மனித அதிகாரத்திற்கும் கீழ்ப்படியுங்கள் - 1 பேதுரு 2:13

 6. கிறிஸ்துவின் துன்பத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - 1 பேதுரு 2:18

 7. மனைவியரும் கணவன்மார்களும் - 1 பேதுரு 3:1

 8. நேர்மையினிமித்தம் துன்பம் - 1 பேதுரு 3:8

 9. மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கை - 1 பேதுரு 4:1

 10. தேவனுடைய வரங்கள் - 1 பேதுரு 4:7

 11. கிறிஸ்தவனாகத் துன்புறுதல் - 1 பேதுரு 4:12

 12. தேவனுடைய மந்தை - 1 பேதுரு 5:1

 13. இறுதி வாழ்த்துக்கள் - 1 பேதுரு 5:121 பேதுரு 1

1:11:21:31:41:51:61:71:81:91:101:111:121:131:141:151:161:171:181:191:201:211:221:231:241:25

1 பேதுரு 2

2:12:22:32:42:52:62:72:82:92:102:112:122:132:142:152:162:172:182:192:202:212:222:232:242:25

1 பேதுரு 3

3:13:23:33:43:53:63:73:83:93:103:113:123:133:143:153:163:173:183:193:203:213:22

1 பேதுரு 4

4:14:24:34:44:54:64:74:84:94:104:114:124:134:144:154:164:174:184:19

1 பேதுரு 5

5:15:25:35:45:55:65:75:85:95:105:115:125:135:14