1 பேதுரு 5:10

1 பேதுரு 5:10
கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மைத் தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன்தாமே கொஞ்சக்காலம் பாடநுபவிக்கிற உங்களைச் சீர்ப்படுத்தி, ஸ்திரப்படுத்தி, பலப்படுத்தி, நிலைநிறுத்துவாராக;


1 பேதுரு 5:10 ஆங்கிலத்தில்

kiristhu Yesuvukkul Nammaith Thamathu Niththiya Makimaikku Alaiththavaraayirukkira Sakala Kirupaiyum Porunthiya Thaevanthaamae Konjakkaalam Paadanupavikkira Ungalaich Seerppaduththi, Sthirappaduththi, Palappaduththi, Nilainiruththuvaaraaka;


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 பேதுரு 5