2 பேதுரு 1:3

2 பேதுரு 1:3
தம்முடைய மகிமையினாலும் காருணியத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும். அவருடைய திவ்விய வல்லமையானது நமக்குத் தந்தருளினதுமன்றி,


2 பேதுரு 1:3 ஆங்கிலத்தில்

thammutaiya Makimaiyinaalum Kaarunniyaththinaalum Nammai Alaiththavarai Arikira Arivinaalae Jeevanukkum Thaevapakthikkum Vaenntiya Yaavattaைyum. Avarutaiya Thivviya Vallamaiyaanathu Namakkuth Thantharulinathumanti,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 பேதுரு 1