2 பேதுரு 1:11

2 பேதுரு 1:11
இவ்விதமாய், நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்குட்படும்பிரவேசம் உங்களுக்குப் பரிபூரணமாய் அளிக்கப்படும்.


2 பேதுரு 1:11 ஆங்கிலத்தில்

ivvithamaay, Nammutaiya Karththarum Iratchakarumaakiya Yesukiristhuvinutaiya Niththiya Raajyaththukkutpadumpiravaesam Ungalukkup Paripooranamaay Alikkappadum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 பேதுரு 1