வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:21

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:21
நான் ஜெயங்கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோடேகூட உட்கார்ந்ததுபோல, ஜெயங்கொள்ளுகிறவனெவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடேகூட உட்காரும்படிக்கு அருள்செய்வேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:21 ஆங்கிலத்தில்

naan Jeyangaொnndu En Pithaavinutaiya Singaasanaththilae Avarotaekooda Utkaarnthathupola, Jeyangaொllukiravanevano Avanum Ennutaiya Singaasanaththil Ennotaekooda Utkaarumpatikku Arulseyvaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3