2 பேதுரு 1:12

2 பேதுரு 1:12
இதினிமித்தம், இவைகளை நீங்கள் அறிந்தும், நீங்கள் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிற சத்தியத்தில் உறுதிப்பட்டிருந்தும், உங்களுக்கு இவைகளை எப்பொழுதும் நினைப்பூட்ட நான் அசதியாயிரேன்.


2 பேதுரு 1:12 ஆங்கிலத்தில்

ithinimiththam, Ivaikalai Neengal Arinthum, Neengal Ippoluthu Arinthirukkira Saththiyaththil Uruthippattirunthum, Ungalukku Ivaikalai Eppoluthum Ninaippootta Naan Asathiyaayiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 பேதுரு 1