1 தீமோத்தேயு 4:6

1 தீமோத்தேயு 4:6
இவைகளை நீ சகோதரருக்குப் போதித்துவந்தால், விசுவாசத்திற்குரிய வார்த்தைகளிலும் நீ அநுசரித்த நற்போதகத்திலும் தேறினவனாகி, இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு நல்ல ஊழியக்காரனாயிருப்பாய்.


1 தீமோத்தேயு 4:6 ஆங்கிலத்தில்

ivaikalai Nee Sakothararukkup Pothiththuvanthaal, Visuvaasaththirkuriya Vaarththaikalilum Nee Anusariththa Narpothakaththilum Thaerinavanaaki, Yesukiristhuvukku Nalla Ooliyakkaaranaayiruppaay.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 தீமோத்தேயு 4