எபிரெயர் 10:32

எபிரெயர் 10:32
முந்தின நாட்களை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள்; நீங்கள் பிரகாசமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நாட்களில் உபத்திரவங்களாகிய மிகுந்த போராட்டத்தைச் சகித்தீர்களே.


எபிரெயர் 10:32 ஆங்கிலத்தில்

munthina Naatkalai Ninaiththukkollungal; Neengal Pirakaasamaakkappattiruntha Antha Naatkalil Upaththiravangalaakiya Mikuntha Poraattaththaich Sakiththeerkalae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10