எபிரெயர் 10:6

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » எபிரெயர் » எபிரெயர் 10 » Hebrews 10:6 in Tamil

எபிரெயர் 10:6
சர்வாங்க தகனபலிகளும், பாவநிவாரண பலிகளும் உமக்குப் பிரியமானதல்ல என்றீர்.


எபிரெயர் 10:6 ஆங்கிலத்தில்


Tags சர்வாங்க தகனபலிகளும் பாவநிவாரண பலிகளும் உமக்குப் பிரியமானதல்ல என்றீர்
எபிரெயர் 10:6 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10