எபிரெயர் 10:5

எபிரெயர் 10:5
ஆகையால் அவர் உலகத்தில் பிரவேசிக்கும்போது: பலியையும் காணிக்கையையும் நீர் விரும்பவில்லை, ஒரு சரீரத்தை எனக்கு ஆயத்தம்பண்ணினீர்;


எபிரெயர் 10:5 ஆங்கிலத்தில்

aakaiyaal Avar Ulakaththil Piravaesikkumpothu: Paliyaiyum Kaannikkaiyaiyum Neer Virumpavillai, Oru Sareeraththai Enakku Aayaththampannnnineer;


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10