எபிரெயர் 10:19

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » எபிரெயர் » எபிரெயர் 10 » Hebrews 10:19 in Tamil

எபிரெயர் 10:19
ஆகையால், சகோதரரே, நாம் பரிசுத்தஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய்ப் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டுபண்ணினபடியால்,


எபிரெயர் 10:19 ஆங்கிலத்தில்

aakaiyaal, Sakothararae, Naam Parisuththasthalaththil Piravaesippatharku Yesuvaanavar Thamathu Maamsamaakiya Thiraiyin Valiyaayp Puthithum Jeevanumaana Maarkkaththai Namakku Unndupannnninapatiyaal,


Tags ஆகையால் சகோதரரே நாம் பரிசுத்தஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய்ப் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டுபண்ணினபடியால்
எபிரெயர் 10:19 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10