தமிழ்

Hebrews 10:19 in Tamil

எபிரெயர் 10:19
ஆகையால், சகோதரரே, நாம் பரிசுத்தஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய்ப் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டுபண்ணினபடியால்,


எபிரெயர் 10:19 in English

aakaiyaal, Sakothararae, Naam Parisuththasthalaththil Piravaesippatharku Yesuvaanavar Thamathu Maamsamaakiya Thiraiyin Valiyaayp Puthithum Jeevanumaana Maarkkaththai Namakku Unndupannnninapatiyaal,


Read Full Chapter : Hebrews 10