தமிழ்

Hebrews 9:7 in Tamil

எபிரெயர் 9:7
இரண்டாங்கூடாரத்திலே பிரதான ஆசாரியன்மாத்திரம் வருஷத்திற்கு ஒருதரம் இரத்தத்தோடே பிரவேசித்து, அந்த இரத்தத்தைத் தனக்காகவும் ஜனங்களுடைய தப்பிதங்களுக்காகவும் செலுத்துவான்.


எபிரெயர் 9:7 in English

iranndaangaூdaaraththilae Pirathaana Aasaariyanmaaththiram Varushaththirku Orutharam Iraththaththotae Piravaesiththu, Antha Iraththaththaith Thanakkaakavum Janangalutaiya Thappithangalukkaakavum Seluththuvaan.


Read Full Chapter : Hebrews 9