தமிழ்

1 John 3:19 in Tamil

1 யோவான் 3:19
இதினாலே நாம் நம்மைச் சத்தியத்திற்குரியவர்களென்று அறிந்து, நம்முடைய இருதயத்தை அவருக்கு முன்பாக நிச்சயப்படுத்திக்கொள்ளலாம்.


1 யோவான் 3:19 in English

ithinaalae Naam Nammaich Saththiyaththirkuriyavarkalentu Arinthu, Nammutaiya Iruthayaththai Avarukku Munpaaka Nichchayappaduththikkollalaam.


Read Full Chapter : 1 John 3