தமிழ்

1 John 3:22 in Tamil

1 யோவான் 3:22
அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொண்டு அவருக்கு முன்பாகப் பிரியமானவைகளைச் செய்கிறபடியினால் நாம் வேண்டிக்கொள்ளுகிறதெதுவோ அதை அவராலே பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம்.


1 யோவான் 3:22 in English

avarutaiya Karpanaikalai Naam Kaikkonndu Avarukku Munpaakap Piriyamaanavaikalaich Seykirapatiyinaal Naam Vaenntikkollukirathethuvo Athai Avaraalae Pettukkollukirom.


Read Full Chapter : 1 John 3