தமிழ்

1 John 3:5 in Tamil

1 யோவான் 3:5
அவர் நம்முடைய பாவங்களைச் சுமந்து தீர்க்க வெளிப்பட்டாரென்று அறிவீர்கள்; அவரிடத்தில் பாவமில்லை.


1 யோவான் 3:5 in English

avar Nammutaiya Paavangalaich Sumanthu Theerkka Velippattarentu Ariveerkal; Avaridaththil Paavamillai.


Read Full Chapter : 1 John 3